Ochrana osobných dát

Úvod InfoOchrana osobných dát

11. Ochrana osobných dát

11.1 Pravidlá nakladania s osobnými údajmi MATAYA.SK s.r.o.

 

Spoločnosť MATAYA.SK s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina, IČO: 50805371 sa v plnej miere riadi zákonom o ochrane osobných údajov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov upravuje zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.mataya.sk (ďalej len „MATAYA.SK“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov MATAYA.SK, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

MATAYA.SK pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

MATAYA.SK s.r.o. vymenovala poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorým je: konateľ spoločnosti MARTINA URDÁKOVÁ, obchod@mataya.sk , +421905735876.

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie v našom informačnom systéme. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). MATAYA.SK kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

11.2 KTORÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME

 

1.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok, pri registrácii na MATAYA.SK alebo pri vytvorení Vašej objednávky. S odoslaním objednávky dávate súhlas na spracovanie údajov ako sú meno, prezvisko, adresa, tel.kontakt, e-mail a platobné údaje. V prípade,  že budete chcieť tovar doručiť na inú adresu, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť v zasielanom e-maile alebo na e-mailovej adrese obchod@mataya.sk. 

 

1.2. Údaje z Facebooku. Ak pre zobrazenie využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte MATAYA.SK tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, podľa vášho nastavenia.

 

1.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva MATAYA.SK informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava MATAYA.SK údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

 

MATAYA.SK nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

 

11.3 NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME

1.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi MATAYA.SK a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté kompletne, nemôže MATAYA.SK vybaviť Vašu objednávku a preto je oprávnená použiť telefónne číslo za účelom doplnenia niektorého chýbajúceho údaju. 

1.2. Pre ponuku našich produktov a propagáciu MATAYA.SK formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva MATAYA.SK predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas MATAYA.SK udeľujete v priebehu registrácie na MATAYA.SK alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na MATAYA.SK môžu vykonávať iba osoby staršie ako 18 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

11.4 KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM

 

 1.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané MATAYA.SK a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s MATAYA.SK.

1.2. MATAYA.SK ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre MATAYA.SK na účely a spôsobom, ktoré MATAYA.SK stanovuje. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré MATAYA.SK využíva, patria:

- prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, DHL Parcel Slovensko s.r.o.

- Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

 

11.5 AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME

1.1. MATAYA.SK spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona MATAYA.SK následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

1.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom MATAYA.SK požiada o udelenie nového súhlasu.

1.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva MATAYA.SK po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

1.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva MATAYA.SK iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na MATAYA.SK vzťahujú.

 

11.6 HEUREKA - OVERENÉ ZÁKAZNÍKOM 


„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

11.7 VAŠE PRÁVA ZÁKAZNÍKA

1.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na MATAYA.SK a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré MATAYA.SK spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo MATAYA.SK. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli MATAYA.SK, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám MATAYA.SK potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže MATAYA.SK správne vybaviť Vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že MATAYA.SK spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už MATAYA.SK nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok MATAYA.SK Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od MATAYA.SK k inému subjektu, kedy MATAYA.SK odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

 

1.2. Ďalej môžu zákazníci MATAYA.SK vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej MATAYA.SK okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

1.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností MATAYA.SK so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

 


11.8 ZÁVER

Účinnosť pravidiel nadobúda platnosť 24.5.2018.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


CardPay

Viac info o CardPay
           


                    Overené zákazníkmi

Kontaktné údaje

Názov firmy: 

MATAYA.SK, s.r.o.

Korešpondečná adresa:

M.R.Štefánika 34

010 01 Žilina

 

Otváracie hodiny:

Po - Pia: 09:00 - 15:00

So - Ne: zatvorené

 

Faktruračná adresa:

M.R.Štefánika 34

010 01 Žilina

 

 

Telefón: 

+421 905 735 876

 

 

Email:

obchod@mataya.sk

Copyright 2015 - 2024 © mataya